Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Een Maatje Minder BV SL is een bedrijf dat zich ten doel stelt het verschaffen van producten en diensten met betrekking tot een gezonde levensstijl en afvallen, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van Een Maatje Minder.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Een Maatje Minder en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Een Maatje Minder en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Een Maatje Minder ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website https://www.eenmaatjeminder.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Een Maatje Minder gesloten Overeenkomsten waarbij Een Maatje Minder Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Een Maatje Minder overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 3. Als Een Maatje Minder een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Een Maatje Minder kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Een Maatje Minder dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Een Maatje Minder deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Een Maatje Minder.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Een Maatje Minder zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Een Maatje Minder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Een Maatje Minder de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Een Maatje Minder worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Een Maatje Minder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Een Maatje Minder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Een Maatje Minder zijn verstrekt, heeft Een Maatje Minder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Een Maatje Minder en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Een Maatje Minder op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Een Maatje Minder en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Een Maatje Minder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Een Maatje Minder goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Een Maatje Minder bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Een Maatje Minder gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Herroepingsrecht en restitutiebeleid

 1. Aangezien de Klant direct toegang heeft tot de producten, zal Een Maatje Minder uitdrukkelijke toestemming vragen om het product voor het verstrijken van de voor consumenten geldende wettelijke bedenktermijn te leveren.
 2. Desondanks is het voor de Klant mogelijk om restitutie te ontvangen en de Overeenkomst te ontbinden tot honderdtachtig (180) dagen. Dit geldt voor ieder product. Zie het restitutiebeleid voor de aanvullende voorwaarden.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Een Maatje Minder heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDeal, bankoverdracht, Bancontact, SOFORT Banking en Creditcard. Betaling geschiedt direct bij de bestelling.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Een Maatje Minder mede te delen.
 5. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien Een Maatje Minder besluit een vordering wegens niet-betaling langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Levering

 1. De producten worden digitaal geleverd en de Klant heeft daartoe direct toegang. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Een Maatje Minder nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Een Maatje Minder enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. Door overmachtssituaties is het ook mogelijk dat directe toegang niet mogelijk is. De regeling van artikel 11 is dan van toepassing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Een Maatje Minder is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 • Een Maatje Minder is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 • Een Maatje Minder is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 • Een Maatje Minder is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 • De adviezen die Een Maatje Minder geeft zijn nooit een vervanging van specialistisch of medisch advies. Bij gezondheidsrisico’s of gezondheidsklachten zal er eerst medisch advies moeten worden ingewonnen bij een (huis)arts of specialist.
 • Een Maatje Minder is niet aansprakelijk voor onjuiste toepassing van de adviezen door de Klant voortvloeiend uit de geleverde producten.
 • Indien Een Maatje Minder aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Een Maatje Minder met betrekking tot haar Diensten. Een Maatje Minder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 • De aansprakelijkheid van Een Maatje Minder is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Een Maatje Minder niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Een Maatje Minder, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Een Maatje Minder zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Een Maatje Minder, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Een Maatje Minder overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Een Maatje Minder heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12. Garanties

 1. Een Maatje Minder geeft bij het volgen van de 3 Weken Afslank Challenge de garantie dat de Klant binnen drie (3) weken tot vijf kilo of meer afvalt. Mocht dit niet zo zijn, dan geldt het in artikel 7 lid 2 genoemde restitutiebeleid. Hiertoe moet wel worden voldaan aan de in artikel 7 lid 2 genoemde voorwaarden.

Artikel 13. Reclames

 1. Klant is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Een Maatje Minder te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Een Maatje Minder overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Een Maatje Minder kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Een Maatje Minder draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Een Maatje Minder enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Een Maatje Minder tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Een Maatje Minder behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Een Maatje Minder van gegevens. Klant zal Een Maatje Minder vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan jeroen@eenmaatjeminder.nl.

Artikel 17. Identiteit van Een Maatje Minder

 1. Een Maatje Minder BV SL is in het Spaanse bedrijfsregister geregistreerd onder nummer B56606387 en draagt btw-identificatienummer ESB56606387. Een Maatje Minder BV SL is gevestigd aan Calle Cister 5, 2B te Màlaga, in Spanje.
 2. Een Maatje Minder is per e-mail te bereiken via hetteam@eenmaatjeminder.nl of middels de Website https://www.eenmaatjeminder.nl.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Een Maatje Minder en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Een Maatje Minder en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Rechtbank Gelderland, Arrondissement Arnhem of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.