Search
Close this search box.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.eenmaatjeminder.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Vennootschap onder firma Een Maatje Minder, met KvK-nummer 77889460, hierna “Een Maatje Minder” wil u hartelijk welkom heten op https://www.eenmaatjeminder.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Een Maatje Minder kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Een Maatje Minder zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Een Maatje Minder zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Een Maatje Minder is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Een Maatje Minder verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Een Maatje Minder tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Een Maatje Minder dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar hetteam@eenmaatjeminder.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Een Maatje Minder of die van licentiegevers. Een Maatje Minder behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via hetteam@eenmaatjeminder.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Een Maatje Minder per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Een Maatje Minder weten via hetteam@eenmaatjeminder.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Een Maatje Minder verplicht is tot enige schadevergoeding.

Een Maatje Minder behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Affiliate links

In sommige artikelen van Een Maatje Minder kan je affiliate links vinden. Wanneer er via deze link een aankoop wordt gedaan, krijgt Een Maatje Minder een (kleine) commissie. De prijs van het product blijft echter hetzelfde. Dus, als koper ben je niet benadeeld als je via onze linkjes iets koopt.

Integendeel, door via de links iets te kopen steun je Een Maatje Minder. Zo stel je ons in staat om door te gaan met de website. Er zitten namelijk kosten verbonden aan het hebben van een website.

Wij zullen nooit affiliate links plaatsen van producten waar wij niet achter staan. Wij verkopen onze links dus niet aan de hoogste bieder. Alle links die wij plaatsen zijn geplaatst om de lezer zo goed mogelijk te helpen bij het creëren en het behouden van een gezonde leefstijl en een gezond dieet.

In elk artikel waar een affiliate link te vinden is, staat onderaan het artikel een vermelding van het gebruik van een affiliate link.

Gesponsorde artikelen

Sommige artikelen van Een Maatje Minder zijn gesponsord. Dit betekent dat het bedrijf/ de aanbieder van het product ons een vergoeding heeft gegeven voor het plaatsen van het artikel.

Wij zullen altijd eerlijk onze mening geven over het product in de gesponsorde artikelen. Daarnaast zullen wij alleen gesponsorde artikelen plaatsen waarvan wij denken dat onze lezers iets aan hebben.

In ieder gesponsord artikel vind je een vermelding van dat het een gesponsord artikel betreft.

E-mail

Een Maatje Minder garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Een Maatje Minder te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Een Maatje Minder heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Een Maatje Minder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Een Maatje Minder zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Een Maatje Minder daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.